Home Strength, Svoystvo, Ashes of Eternity 9.12.'15. Good Vibrations