Home Stim, Otkazni Ro(c)k i Heavy Makeup @ Bomber Bar 5.10.2015